mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30

To projekt Kapituły Dobroczynnej, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkoły w Łysomicach, tak wiec nie tylko z nszej parafii. Tancerze Grupy "No Name" 7 maja br  o godz. 9.45 zaprezentuja dla społecznosci szkolnej w sali gimnastycznej bogaty układ taneczny breakdance. To początek calego przedsięwzięcia, gdyż po zastanowieniu i uzyskaniu zgody rodziców dzieci i młodzież będzie mogła co tydzień uczęszczać w zajęciach tanecznych na terenie szkoły.

Kapituła Dobroczynna organizuje pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, uczęszczających do klas 4-6, Szkoły Podstawowej. Poszukujemy chętnych do prowadzania indywidualnych zajęć z uczniami z przedmiotów np: język polski, język angielski, matematyka, historia, nauki przyrodnicze itp jak również specjalistów mogących udzielać pomoc w zakresie logopedii.

Osoby (korepetytorzy, studenci, nauczyciele) mogący poświęcić swój czas potrzebującym dzieciom i zarazić ich pasją do nauki, proszone są o zgłoszenie na numer P. Andrzej Dalętka tel.  696 052 640 lub do ks. Proboszcza. 

Informujemy, że w trakcie ferii zimowych nasza Parafia organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży od 7 roku życia.

Zajęcia prowadzone będą w dwóch turnusach zarówno w pierwszym jak i drugim tygodniu ferii. Jeden turnus to cztery spotkania od poniedziałku do czwartku trwające po 3 godziny.

Koszt jednego turnusu, czyli czterech spotkań, to 25zł od osoby. (cena zawiera już niezbędne materiały plastyczne do zajęć)

Warsztaty będą odbywać się w łysomickim pałacyku. Wstępnie informujemy, że zajęcia będą rozpoczynały się o godz. 9:30. Przy dużej ilości chętnych, dzieci będą podzielone na grupy wiekowe i istnieje możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć w godz. popołudniowych.

Zajęcia są dofinansowane przez Kapitułę Dobroczynną działającą przy naszej Parafii.

Zapisy prosimy dokonywać telefonicznie, najlepiej do końca stycznia. Numer tel. 888 052 178

Proszę o kontakt po  godz. 18-tej

Gosia Stawinoga

W naszej Parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa nikt nie ma wątpliwości, że to Święty Mikołaj przynosi prezenty i to nie w Wigilię Bożego Narodzenia, tylko w dniu 6 grudnia, kiedy obchodzimy uroczyste wspomnienie św. Mikołaja Biskupa– patrona dobroczynności. Także w tym roku Święty Mikołaj rozdał w naszej parafii paczki (w sumie około 400). Prezenty przyniósł głównie dzieciom, które zostawiły w kościele wcześniej przygotowane na ten cel buty, a że nikt nie sprawdzał ani rozmiaru ani właściciela butów prezenty od św. Mikołaja otrzymały również inne osoby (młodzież czy starsze, chore, mniej sprawne), których buty są zawsze gotowe do drogi. Kolejnym stereotypem, który łamiemy w naszej parafii jest to, że Mikołaj może być tylko jeden, tylko ten Święty. 

Mikołajem może być każdy z nas, każdy kto ma serce do tego, aby podzielić się swoim dobrem z innymi. To dzielenie się w tym roku odbyło się w czasie zbiórek na cele dobroczynne w trzecie niedziele listopada i grudnia, odbyło się  podczas dystrybucji opłatków po rodzinach parafii, a także przy okazji innych darów charytatywnych. Po podsumowaniu akcji okazało się, że w naszej parafii są sami  Mikołajowie. Takim dużym, zorganizowanym Mikołajem okazały się też Zakłady Nesttle Pacific z Torunia, które przekazały dla naszych dzieci swoje produkty. Święty Biskup z Mirry chyba nie może się wstydzić tego, że jest naszym patronem.

Pierwszym działaniem ze względu na czas w jakim Kapituła Dobroczynności rozpoczęła swoją działalność (12 listopad 2017 r.) było roznoszenie Wigilijnego Opłatka do rodzin naszej parafii. Przedsięwzięcie to było podjęte przez ks. Proboszcza – kościelnego asystenta Kapituły jeszcze przed jej powołaniem i koordynowane przez jej członków. W działanie to włączyli się członkowie wszystkich grup i wspólnot działających w parafii tj.: Żywego Różańca, Domowego Kościoła,  Oazy Młodzieżowej, ministrantów czy zespołu Gaudium Vitae. Opłatki były roznoszone w dniach od 16 listopada do 2 grudnia. Jednakże nie udało się zastać w domach wszystkich mieszkańców parafii i zostawić im ten symbol braterstwa i miłości, aby mógł on być dalej w tym duchu w rodzinach dzielony i przekazywany. Z 1200 pakietów opłatkowych zamówionych dla naszych rodzin około 900 zostało „zaniesionych”, pozostałe opłatki są do odbioru w zakrystii - po wszystkich mszach św. do końca Adwentu. Ofiary jakie przy tej okazji, w duchu życzliwości i braterstwa, były przekazywane przez parafian zostały przekazane św. Mikołajowi na paczki dla dzieci.

Mamy nadzieję, że ten duch miłości i braterstwa w jakim Kapituła rozpoczęła swoją działalność będzie nie tylko jednoczył naszą wspólnotę parafialną, ale też będzie wytyczał kierunki przyszłych działań.

„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili…”

Powstała Kapituła Dobroczynności

Dla realizowania społecznej i duszpasterskiej misji troski o dobro każdego człowieka i parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, jej proboszcz ks. Jarosław Ciechanowski powołał z dniem 12 listopada 2017 roku organ pomocniczy i charytatywny parafii, który nazwany został Kapitułą Dobroczynności. Kapituła w swym założeniu ma nieść przesłanie miłości i służby na rzecz drugiego człowieka z poszanowaniem jego godności, nie tylko w aspekcie materialnym, ale też duchowym. Ma czynić dobro nie tylko, tym którzy jawią się jako potrzebujący, ale też tym, którzy „mają się dobrze”, aby nie dopuścić do sytuacji kiedy „źle się będą mieli”. Działania jakie Kapituła chce podejmować to niesienie wsparcia materialnego i duchowego osobom niezamożnym, chorym, starszym czy niepełnosprawnym, ułatwianie młodzieży edukacji poprzez bezpłatne korepetycje czy wsparcie stypendialne, organizowanie zajęć i imprez o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym zapewniających zdrowe i kreatywne wykorzystanie czasu wolnego oraz wielopokoleniową integrację i wymianę doświadczeń.

W związku z tym Kapituła będzie podejmować następujące zadania:

1)      wspierania i wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży;

2)      organizowania wypoczynku w czasie wolnym od nauki oraz promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

3)      krzewienia wartości i kultury chrześcijańskiej wśród wszystkich pokoleń społeczności parafialnej;

4)      świadczenia i organizowania pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i bytowej;

5)      organizowania działalności charytatywno-opiekuńczej wobec osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

6)      dostarczania informacji i wiedzy z zakresu obowiązującego prawa, organizacji życia publicznego, społecznego i rodzinnego, katolickiej nauki społecznej oraz wiary katolickiej;

7)      ożywiania solidarności i miłości chrześcijańskiej wśród społeczności parafialnej.

W skład Kapituły dobroczynnej od 1.11.2021 r. na 4-o letnią kadencję wchodzą członkowie: ksiądz proboszcz Jarosław Ciechanowski, ksiądz Wikariusz Marcin Jędraszek oraz przedstawiciele parafii: Iwona Karolewska, Łukasz Błaszkiewicz, Elżbieta Opiłowska, Zbigniew Szczepański, Marzena Walter.

Członkowie Kapituły działają całkowicie charytatywnie, jednakże dla sprawiania dobroczynności (w każdym zakresie) potrzebują środków materialnych czy finansowych  oraz współpracowników. Środki materialne i finansowe będą pozyskiwane poprzez zbiórki parafialne: materialne w czasie organizowanych akcji dobroczynnych, natomiast finansowe – kwesty po mszach świętych - zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Mile widziane też są przelewy na konto lub wpłaty indywidualnych darczyńców czy sponsorów.

Drugim nie mniej ważnym środkiem wspierania parafialnych działań charytatywnych jest zaangażowanie oraz poświęcenie swojej aktywności i czasu na realizację podjętych przez Kapitułę inicjatyw.

Osoby pragnące zrobić coś dla innych Kapituła zaprasza do współpracy i zgłaszania się do księdza Proboszcza